Projekty UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Tytuł projektu: „Projekt nr RPWM.13.01.00-28-0060/22 pn. „Zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej ZSB „Sosnowicz” s.c.”

Cele projektu:
1. Wzrost odporności Wnioskodawcy na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 w wyniku realizacji zaplanowanej w ramach projektu inwestycji.
2. Wzrost odporności Wnioskodawcy na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 w wyniku
dywersyfikacji prowadzonej działalności.

Zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup n/w środków trwałych na potrzeby realizacji projektu:
1. WIELOZESPOŁOWE URZADZENIE DO SZLIFOWANIA
2. Strona www

Źródło finansowania projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w ramach działania: 13.1 Wytrzymałe MŚP.
Planowany budżet projektu: 615 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania projektu 429 950,00 zł.

Tytuł projektu: „Odtworzenie tradycji stolarskich przez Zakład Stolarki Budowlanej “Sosnowicz” s.c.”

Celu projektu: “Poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty produktowo-usługowej Wnioskodawcy nowego dla firmy produktu tj. tradycyjnych, drewnianych okien skrzynkowych wg. historycznych wzorów”

Wartość ogółem projektu: 1 214 554,89 zł, w tym wartość dofinansowania projektu: 799 730,09 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu